PSR tiêu chuẩn khi lập trình PHP

Blog • 11/10/2018 • 199 Lượt xem

PSR có nghĩa là PHP Standards Recommendations, nó là tiêu chuẩn được khuyến nghị áp dụng khi lập trình PHP và được các lập trình viên, tổ chức chấp nhận sử dụng. PSR được soạn thảo, đánh giá và khuyến khích sử dụng bởi một nhóm chuyên gia PHP những người phát triển cho các Framework và hệ thống PHP phổ biến

PSR là gì?

PSR có nghĩa là PHP Standards Recommendations, nó là tiêu chuẩn được khuyến nghị áp dụng khi lập trình PHP và được các lập trình viên, tổ chức chấp nhận sử dụng.

PSR được soạn thảo, đánh giá và khuyến khích sử dụng bởi một nhóm chuyên gia PHP những người phát triển cho các Framework và hệ thống PHP phổ biến (thành viên PSR).

PSR bao gồm 7 phần (http://www.php-fig.org/psr/) từ PSR-1, PSR-2, PSR-3, PSR-4, PSR-6, PSR-7. Các tiêu chuẩn thành phần hoàn chỉnh của PSR đó gồm:

 • Basic Coding Standard: Tiêu chuẩn cơ bản khi viết code PHP
 • Coding Style Guide: Tiêu chuẩn trình bày code
 • Logger Interface: Giao diện logger
 • Autoloading Standard: Tiêu chuẩn về tự động nạp
 • Caching Interface: Giao diện về Caching
 • HTTP Message Interface: Tiêu chuẩn Giao diện thông điệp HTTP

1. PSR-1 Basic Coding Standard (Tiêu chuẩn cơ bản khi viết code PHP)

PRS-1 là các nguyên tắc mỗi lập trình viên PHP nên theo để đảm bảo code dễ đọc, bảo trì, và dễ sử dụng lại cũng như chia sẻ cho đồng đội. Phần này  bao gồm các thành phần code tiêu chuẩn, được yêu cầu để đảm bảo khả năng tương tác kĩ thuật cao giữa các code PHP được chia sẻ

1. Nguyên tắc chung nhất khi code PHP

 • Các file CẦN chỉ sử dụng thẻ mở -- hoặc
 • Các file CẦN chỉ mã hóa UTF-8 cho code PHP.
 • Các file NÊN chỉ nên làm hoặc là khai báo class, function, constant ... hoặc chứa các cài đặt thay đổi câu hình .ini tuy nhiên không nên viết trong cùng một nơi.
 • Namespace và class CẦN theo một chuẩn "autoload" PSR (PSR-0, PSR-4).
 • Tên các Class CẦN được khai báo theo kiểu StudlyCaps.
 • Các constant của Class CẦN được khai báo với tất cả bằng chữ hoa và phân tách giữa các từ bằng dấu gạch chân (vd: HTTP_STATUS).
 • Phương thức CẦN được khai báo theo kiểu camelCase.

2. PSR-2 Coding Style Guide (Tiêu chuẩn trình bày code)

PSR-2 sẽ tạo cho bạn thói quen viết code đúng chuẩn, dễ đọc, đẹp.

Tổng quan về trình bày code PHP

 • Code PHẢI tuân thủ PSR-1
 • Code PHẢI sử dụng 4 ký tự space để lùi khối (không dùng tab)
 • Mỗi dòng code PHẢI dưới 120 ký tự, NÊN dưới 80 ký tự.
 • PHẢI có 1 dòng trắng sau namespace, và PHẢI có một dòng trắng sau mỗi khối code.
 • Ký tự mở lớp { PHẢI ở dòng tiếp theo, và đóng lớp } PHẢI ở dòng tiếp theo của thân class.
 • Ký tự { cho hàm PHẢI ở dòng tiếp theo, và ký tự } kết thúc hàm PHẢI ở dòng tiếp theo của thân hàm.
 • Các visibility (public, private, protected)  PHẢI được khai báo cho tất cả các hàm và các thuộc tính của lớp;
 • Các từ khóa điều khiển khối(if, elseif, else) PHẢI có một khoảng trống sau chúng; hàm và lớp thì KHÔNG ĐƯỢC làm như vậy.
 • Mở khối { cho cấu trúc điều khiển PHẢI trên cùng một dòng; và đóng khối này } với ở dòng tiếp theo của thân khối.
 • Hằng số true, false, null PHẢI viết với chữ thường.
 • Từ khóa extends và implements phải cùng dòng với class.
 • implements nhiều lớp, thì mỗi lớp trên một dòng
 • keyword var KHÔNG ĐƯỢC dùng sử dụng khai báo property.
 • Tên property KHÔNG NÊN có tiền tố _ nhằm thể hiện thuộc protect hay private.
 • Tham số cho hàm, phương thức: KHÔNG được thêm space vào trước dấu , và PHẢI có một space sau ,. Các tham số CÓ THỂ trên nhiều dòng, nếu làm như vậy thì PHẢI mỗi dòng 1 tham số.
 • abstract, final PHẢI đứng trước visibility, còn static phải đi sau.

3. PSR-3 Logger Interface (Giao diện logger)

PSR-3 Logger Interface: trình bày về các thành phần cần phải có của một Logger (ghi lại dấu vết của ứng dụng).

1. Các đặc điểm kỹ thuật

 • LoggerInterface với 8 phương thức ghi log theo chuẩn RFC 5424 thương sẽ được chia thành key log: debug, info, notice, warning, error, critical, alert, emergency.
 • Mọi method chỉ chấp nhận một string tin nhắn, hoặc object dùng method a__toString() để chuyển tất cả sang tring.
 • Message phải chứa placeholders với implementors phải replace giá trị từ array.
 • Tên placeholders phải phù hợp với key log.
 • Tên placeholders phải được phân cách bằng dấu ngoặc nhọn { và dấu ngoặc nhọn }.
 • KHÔNG được chứa bất kỳ khoảng trắng giữa các ký tự tên placeholders.
 • chỉ NÊN gồm các ký tự A-Z, a-z, 0-9, dấu gạch dưới _, và thời gian,.. Việc sử dụng các ký tự khác thì để xem trong tương lai có được áp dụng không.Implementors CÓ THỂ sử dụng giữ chỗ để thực hiện các chiến lược thoát khác nhau và dịch các bản ghi để hiển thị. Người dùng KHÔNG NÊN pre-escape giá trị giữ chỗ vì họ không thể biết trong đó bối cảnh các dữ liệu sẽ được hiển thị.

4. PSR-4 Autoloading Standard (Tiêu chuẩn về tự động nạp)

PSR-4 Autoloading Standard: trình bày về cách chỉ định ứng dụng tự động nạp (giống include, require) các file php, lớp, hàm khi nó cần dùng đến.

Các lớp có thể được load tự động khi dùng đến bằng cách sử dụng cơ chế autoload của PHP (http://php.net/autoload).

5. PSR-6 Caching Interface (Giao diện về Caching)

PSR-6 Caching Interface là tiêu chuẩn cần có của một bộ ứng dụng caching (lưu tạm dữ liệu và database, đĩa, RAM …)

Tham khảo thông tin tại đây