Code kiểm tra độ mạnh yếu của password - Password Strength Validation

Front end • 25/07/2018 • 191 Lượt xem

Code javascript kiểm tra độ mạnh yếu của password. Password Strength Validation

Code java kiểm tra độ mạnh yếu của mật khẩu. Có 4 style các bạn tham khảo.

Còn đây là source code các bạn download về tham khảo :

Download